Samen met anderen


De FIAT-Vereniging wil iedereen die het verlangt helpen om de genade van zijn of haar doopsel te ontdekken of te herontdekken, om zijn of haar geloof in Jezus Christus beter te beleven en dit geloof uit te stralen in al de dimensies van het persoonlijke en familiale leven, in het beroeps- en maatschappelijke leven.


Een spirituele pedagogie: de cenakel-groepen


De FIAT-Vereniging wil iedereen die het verlangt helpen om de genade van zijn of haar doopsel te ontdekken of te herontdekken, om zijn of haar geloof in Jezus Christus beter te beleven en dit geloof uit te stralen in al de dimensies van het persoonlijke en familiale leven, in het beroeps- en maatschappelijke leven.

Opdat deze hulp doelmatig zou zijn wil de Vereniging het samen op weg gaan bevorderen. Inderdaad, men kan niet alléén christen zijn. Indien wij willen dat ons geloof groeit, moeten wij het met anderen delen. Bovendien heeft de Heer zelf gezegd: “Waar twee of drie in mijn Naam samen zijn ben ik in hun midden” (Mt 18,20).

De FIAT-Vereniging stelt voor op weg te gaan in kleine groepen: Cenakel-groepen. Ze zijn geïnspireerd door het eerste Cenakel waar de Apostelen met Maria in hun midden gewacht hebben op de heilige Geest die hun door de Heer beloofd was.

De werking van een cenakel-groep


Sinds het begin van het apostolaat van de FIAT-Vereniging zien wij hoe kleine “Cenakel-groepen” gegroeid zijn uit het samen bidden van de FIAT-rozenkrans. De sleutel is het FIAT-gebed dat een stevige basis is voor de evangelisatie. Hoe zou men dagelijks het FIAT-gebed kunnen bidden, gericht tot de heilige Geest in verbondenheid met Maria, zonder gedragen te zijn door die geestelijke dynamiek?

Zij die kracht vinden in het bidden van de FIAT-rozenkrans doen hem dikwijls kennen in hun omgeving (familie, vrienden, mede-parochianen,…). Daar stellen wij voor dat deze personen regelmatig de FIAT-rozenkrans samen zouden bidden. Eenmaal dat een kleine groep gevormd is stellen wij voor dat de leden met elkaar delen hoe ze het FIAT-gebed inhoudelijk beleefd hebben. Zo worden allen uitgenodigd om uitdrukking te geven aan de wijze waarop hun geloof de laatste weken gevoed geworden is, en hoe zij getracht hebben in woord en daad te getuigen van Christus en van zijn liefde voor ons.

Wanneer deze ontmoetingen plaats vinden met een zekere regelmaat stellen wij voor dat de groep zich inschakelt in het apostolaat van de plaatselijke kerkgemeenschap. Het is door zich in te schakelen in de plaatselijke kerkgemeenschap (parochie, bisdom) dat de christelijke gemeenschap tot stand komt.

Het initiatief van deze “Cenakel-groepen” komt nu eens van leken, en dan weer zijn het parochiepriesters die er het initiatief toe nemen.

Op grond van deze ervaringen in verschillende landen kunnen wij zeggen dat wij met het FIAT-gebed een genadevol instrument hebben om christenen te helpen zich te engageren en van hun geloof te getuigen. Dat sluit helemaal aan bij onze roeping als gedoopte.

Verloop van de bijeenkomst in 7 stappen


1.  Beginnen met een lofprijzingslied en met het bidden van de FIAT-rozenkrans of van de traditionele rozenkrans, ingeleid door het FIAT-gebed, waarbij ook de intenties aansluiten.

2.  Geestelijke lezing in verband met evangelisatie (heel geschikt is het boek van kardinaal Suenens, Christenen voor morgen, dat een soort handboek is voor de evangelisatie. Na de lectuur van een passage wordt iedereen uitgenodigd om te zeggen welk woord hem of haar getroffen heeft, zonder daarbij uit te wijden. Deze inbreng van elkeen is niet alleen verrijkend voor allen, maar het is ook een manier om in het publiek over geestelijke aangelegenheden te leren spreken.

3.  Vervolgens wordt er “gedeeld”, “ad intra” en “ad extra”. Volgens het aantal aanwezigen kan dit gebeuren in een of twee groepen. In een eerste ronde zeggen we iets over ons geestelijk leven (“ad intra”); vervolgens zeggen we iets over onze inzet voor evangelisatie, hoe we getuigen van Christus geweest zijn (“ad extra”). Het komt erop aan in alle eenvoud te zeggen hoe wij in het dagdagelijkse leven het FIAT-gebed beleefd hebben waarin die twee dimensies van het christelijke leven voorkomen: onze ontmoeting met Christus en hoe we van Hem hebben mogen getuigen.

4.  Wij stellen voor dit gedeelte van de samenkomt af te sluiten met een lied, bijvoorbeeld het Magnificat.

5.  Dan volgt een onderrichting van enkele minuten over een geestelijk of pastoraal onderwerp.

6.  Het laatste gedeelte van de vergadering werpt een blik naar de toekomst. Welke initiatieven zullen we nemen tijdens de komende weken? Dat is belangrijk. Een engagement verwoorden ten overstaan van anderen helpt reeds het te verwezenlijken en het behoedt er ons voor dat het enkel bij goede bedoelingen blijft. Het helpt ook ons gedragen te weten door het gebed van de anderen.

7.  Tot slot van de vergadering worden enkele berichten meegedeeld en wordt plaats en tijd van de volgende vergadering vastgelegd. Men eindigt met een lied dat bij voorkeur aansluit bij de liturgische tijd van het jaar. De verantwoordelijke of iemand van de groep eindigt met een kort gebed en met het samen bidden van het Onze Vader. Als een priester aanwezig is kan hij de zegen geven.

Beheer van een groep


Een Cenakel-groep is geen discussiegroep en ook geen bijbelkring. Zij is helemaal gericht op de verkondiging van de Blijde Boodschap en op ons persoonlijk getuigenis, in woord en daad.

Opdat een vergadering goed zou verlopen is stiptheid van belang, zowel bij het begin als bij het einde van de vergadering. Opdat de groep levenskrachtig zou zijn is het goed dat de vergadering ongeveer anderhalf uur duurt. Wanneer de groep echter te groot wordt is het beter de groep te splitsen voor beide deelrondes (zoals een cel die trouwens geroepen is om zich te vermenigvuldigen). Ofwel kan men twee onafhankelijke groepen overwegen, zodat iedereen aan het woord kan komen.

Om tot een sfeer van gebed en luisteren te komen is het heel nuttig een kleine gebedshoek te hebben waarrond de groep samenkomt. Men kan bvb. op een tafel een tafelkleedje leggen en daarop een icoon van de heilige Drie-eenheid en van O.-L.-Vrouw plaatsen, met een kleine kaars en indien mogelijk enkele bloemen.

De vergaderplaats mag sober zijn, maar dat wil geenszins zeggen dat ze ongezellig moet zijn: men kan letten op de versiering, de temperatuur, niet te lawaaierig, en voorzien van het aantal stoelen dat overeenkomt met het aantal aanwezigen. Eventueel kan men volgens een beurtrol samenkomen bij een van de leden van de groep. Het verdient de voorkeur geen maaltijd te voorzien, maar eventueel een kleine versnapering na de vergadering.

Een zekere discretie is belangrijk: discretie in verband met wat we gehoord hebben, en natuurlijk ook discretie in verband met het persoonlijke leven van de deelnemers.