Omgekeerd door de komst van de Geest


De ‘uitstorting van de heilige Geest’ is geen feit uit een ver verleden. Door de kracht van de heilige Geest wordt het Pinkstergebeuren verder gezet in de Kerk.


De genade van Pinksteren


DE HEILIGE GEEST, LEVENSADEM VAN DE KERK

 

“Wat de Kerk in de eerste plaats nodig heeft is
altijd opnieuw het Pinksterfeest te beleven”

Paulus VI

Het eerste Pinksterfeest en de geboorte van de Kerk

Toen Jezus bij zijn Hemelvaart de leerlingen verliet, droeg Hij hen op Jeruzalem niet te verlaten, maar de belofte van de Vader af te wachten die gij van Mij vernomen hebt: “Johannes doopte met water, maar gij zult over enkele dagen gedoopt worden met de heilige Geest” (Hnd 1, 4-5).

Gehoorzamend aan deze opdracht van de Heer, keerden de leerlingen terug naar het Cenakel, hun gewone plaats van bijeenkomst. Samen met Maria, moeder van Jezus, en eensgezind en volhardend in gebed, verwachtten zij dat deze belofte zou volbracht worden.

De Handelingen van de Apostelen vertellen ons hoe de heilige Geest zich openbaarde aan de eerste groep van honderd en twintig volgelingen op de dag van Pinksteren: een hevige wind deed het huis door elkaar schudden en ‘tongen van vuur’ verspreidden zich over elkeen.

Deze uitstorting van de Geest was de zichtbare geboorte van de Kerk. De bange apostelen die beefden van schrik – met Petrus op kop – werden omgevormd tot onverschrokken getuigen van Christus. Zij gingen met kracht en overtuiging verkondigen dat de gekruisigde Jezus verrezen is en dat Hij leeft. Dit ging gepaard met tekenen en wonderen… het martelaarschap inbegrepen.

Pinksteren blijft actueel

De ‘uitstorting van de heilige Geest’ is geen feit uit een ver verleden. Door de kracht van de heilige Geest wordt het Pinkstergebeuren verder gezet in de Kerk.

In de Handelingen van de Apostelen is er reeds sprake van andere ervaringen waar de aanwezigheid van de Geest doorbreekt in bekeringen, genezingen en nieuwe pastorale ondernemingen. Pinksteren blijft actueel.

Toen Johannes XXIII het Concilie aankondigde aarzelde hij niet te spreken van een bijzondere ingeving van de heilige Geest en vroeg hij aan de bisschoppen om samen met Maria te bidden, en de heilige Geest te vragen “op onze dagen zijn wonderen te hernieuwen, als voor een nieuw Pinksteren”.

Paulus VI heeft nadien gezegd: “Wat de Kerk in de eerste plaats nodig heeft, is altijd opnieuw het Pinksterfeest te beleven”. En ook Paus Johannes Paulus II heeft er herhaaldelijk op gewezen dat de nieuwe evangelisatie haar dynamiek moet putten uit de genade van Pinksteren.

Elkeen van ons dient zich te laten omvormen door de Geest en zich open te stellen voor zijn genade en gaven. Daarom moeten we eerst met Maria in het Cenakel intreden om daarna onze zending te volbrengen in onze wereld. We dienen ons gezonden te weten vanuit Christus, beseffend dat een christen niet ten volle christen is als hij niet aanvaardt op zijn beurt de blijde boodschap uit te dragen.

De Metropoliet Ignatius de Lattaquié reikt ons een tekst aan die heel duidelijk stelt hoe de heilige Geest de levensadem van de Kerk is.

“Zonder de heilige Geest,
is God ver verwijderd,
blijft Christus in het verleden,
is het Evangelie dode letter,
de Kerk niet meer dan een organisatie,
het gezag een overheersing,
de missie een propaganda,
de eredienst een bezwering,
het christelijk leven een slavenmoraal,

Maar met de heilige Geest,
wordt de kosmos opgetild
en zucht hij bij de geboorte van het Rijk Gods,
komt de verrezen Christus tegenwoordig,
is het evangelie een levenskracht,
betekent de Kerk een communie in de Drie-eenheid,
is het gezag een bevrijdende dienstbaarheid,
de missie een pinkstergebeuren,
de liturgie een herdenking en een anticipatie,
wordt het menselijk handelen vergoddelijkt.”

Verbonden met Maria


IN VERBONDENHEID MET MARIA

 

“Een ware devotie tot Maria krijgt slechts zijn volle
ontplooiing als ze tevens de bezorgdheid tot
apostolaat omvat.”

Frank Duff

Om de ervaring van Pinksteren opnieuw te beleven, moeten wij het belang inzien van de verbondenheid tussen de heilige Geest en Maria. Wij moeten ontdekken hoe Christus de vrucht is van hun wederzijdse liefde om te begrijpen dat deze ‘wondermooie eenheid’ het nieuwe en eeuwige verbond tussen God en de mensen bezegelt. Dit is van levensbelang voor ons geloofsleven.

Het verbond tussen de heilige Geest en Maria

“De heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen…” (Lc 1,35).

De boodschap van de engel aan Maria beperkte zich inderdaad niet tot de geboorte van Jezus maar de grootheid ervan overstijgt alle eeuwen. Maria heeft dat zo goed begrepen dat zij heeft kunnen zingen: “En zie, van heden af prijst elk geslacht mij zalig”. (Lc 1,48).

Meer nog dan Sint Paulus en andere heiligen, kan Maria getuigen: “Ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij”. Heel haar bemiddeling zal het mogelijk maken dat wij op onze beurt stap na stap omgevormd worden tot christenen. Met heel haar wezen is ze als “Moeder van Jezus” en ook werkzaam in ons.

Met alle vezels van haar lichaam en haar ziel, is zij het fiat mihi secundum verbum tuum dat haar lippen uitspreken. Zij wil niet anders zijn dan dat : beschikbaarheid voor de heilige Geest, inwilliging van zijn wil, samenwerking en totale verstandhouding met zijn werk. Niet zij neemt het initiatief, het is God die haar verheft. Het is God die haar de genade geeft zichzelf volledig te geven.

Maria is en blijft steeds naar de Geest gekeerd: dat is de grondhouding van haar ziel. En het is in Hem dat zij ons ziet, in Hem dat zij ons bemint. Maria gaat naar de mensen in God, zonder haar ogen maar één ogenblik van Hem af te wenden. Zij is zoals het firmament dat zich laat overweldigen door de zon, tot grote vreugde van de aarde.

Maar wanneer ik naar Maria kijk, vanuit haar Fiat, volledig naar God gekeerd, dan rest er me nog een geheim te ontdekken. Maria antwoordde niet als individu. Haar instemming werd gegeven ‘in naam van gans het menselijk geslacht’. In haar Amen weerklinken alle amens die van de aarde naar de hemel zullen opstijgen. Welk onuitsprekelijk geluk te weten dat Maria ons meedraagt tot bij God!

Zij was niet alleen ‘een’ antwoord, maar ‘het’ antwoord van de mens op de liefde van God. En dat zal haar moederlijke taak zijn ons te helpen bij alles wat in ons vrije instemming zal zijn om Gods’ genade te ontvangen. Wat een ondersteuning om zo genade te vinden bij de Allerhoogste, opgetild te worden tot Hem door haar van wie gezegd wordt: ‘U hebt genade gevonden’. Beschermd in haar als in de toren van David, zullen we niet verzwakken onder het gewicht van een te grote gehechtheid aan onze kleinheid en we zullen durven geloven in het onmogelijke.

Maar als Maria dat alles is, betekent dit dat zij ook voor ons de toegangsweg is tot de heilige Geest.

Over dit mysterie zegt de heilige Louis-Marie de Montfort het volgende: “Wanneer de heilige Geest zijn bruid, Maria, heeft gevonden in een ziel, vliegt Hij er naar toe, treedt er geheel en al binnen. Hij deelt zich overvloedig mee, en in dezelfde mate als zij plaats geeft aan zijn bruid “. (De Ware Godsvrucht nr. 36).

Daaruit volgt dat het geheim van alle apostolaat erin bestaat zich volledig te verenigen met haar die zo geheel en al verenigd is geweest met de heilige Geest.

De heilige Louis-Marie de Montfort zegt hierover: “Het is het geheim van genade om in weinig tijd, met zachtheid en vaardigheid, bovennatuurlijke verrichtingen te doen: zich ontledigen van zichzelf, zich vullen met God…”. (De Ware Godsvrucht nr. 36).

Maria, de weg naar de mensen

Apostel zijn is het laten geboren worden of het doen groeien van Jezus Christus in onze broeders. Het is op een heel bijzondere wijze het werk van Maria voortzetten. De verbondenheid met haar dringt zich dus op als een wet.

Maria gaat onze inspanningen vooraf. Wanneer de verbondenheid met Maria in een ziel gevestigd is, dan geeft dit haar een diepere liefde voor de mensen, het geeft moed. Het is eigen aan moeders stille en verborgen noden aan te voelen. De mariale liefde zal van dit voorrecht genieten. Ze zal de mensen niet in massa of oppervlakkig behandelen.

Maria benadert de andere met respect. Men kan zeggen dat Maria nooit iemand behandelt op de wijze van een meerdere tot een mindere, en zelfs niet van gelijke tot gelijke. Zij spreekt steeds als van een mindere tot een meerdere. Want Maria ziet Jezus Christus in iedere ziel: zij behoudt voor altijd de unieke houding van de dienstmaagd des Heren.

Gezonden door de Drie-Eenheid


De FIAT-medaille bevat een hele catechese in beeld.

Aan de ene zijde van de medaille is de heilige Geest afgebeeld onder de vorm van een duif die Maria overschaduwt op het ogenblik van het FIAT van de Aankondiging.

Maria is voorgesteld door een diamant, het prototype van de edelstenen. De lichtkrans die de diamant omgeeft roept de gaven en de vruchten op van de heilige Geest. Door samen met Maria te bidden tot de heilige Geest vragen wij dat Hij ons zou laten doordringen in het “geheim van Maria” waardoor wij meer in de diepte verbonden zijn met Jezus.

Aan de andere kant ziet men drie in elkaar gevlochten cirkels, die herinneren aan de drie personen van de Drie-eenheid: Pater, Filius, Spiritus. De drie open cirkels wijzen op de trinitaire oorsprong van het christelijke leven en van de zending van de Kerk. Het engagement in dienst van die zending kan verschillen van persoon tot persoon. Voor de ene zal het zijn: de promotie van de christelijke waarden op persoonlijk en familiaal vlak en op het vlak van de gemeenschap; voor een ander zal het de dienst van de armen zijn, waaraan men de volgelingen van Jezus kan herkennen; nog een ander zal het vuur van Pinksteren willen brengen “tot aan de uiteinden van de wereld”, door het getuigenis van het woord en van het leven.

Onder de cirkels die de Drie-eenheid voorstellen ziet men het kruis. Door zijn dood op het kruis heeft Jezus het kwaad, de zonde, de dood overwonnen. De letter M herinnert aan Maria onder het kruis. Dat wijst op de unieke deelname van Maria aan het mysterie van de verlossing. Daar rond zien wij 12 sterren die de twaalf apostelen voorstellen en die wijzen op de universaliteit van het heil.

Het woord FIAT staat in het centrum van de cirkels, en nodigt ons uit om ons te verenigen met het fiat van Maria door “ja” te zeggen op het plan dat God met ons heeft, waarbij eenieder zijn zending aanvaardt, rekening houdend met zijn eigen situatie in de wereld en de particuliere roepstem van de Heer.

Het FIAT-apostolaat


Het gehele FIAT apostolaat is er op gericht onze christelijke identiteit te (her)ontdekken en beter te begrijpen, ook als grondslag voor de nieuwe evangelisatie en om ons op weg te zetten het Evangelie in ons dagelijks leven, in woord en daad, tot leven te brengen.

De FIAT rozenkrans, oud en nieuw tegelijk, is een rozenkrans die er is voor het gezin en oecumenisch en evangelisch is. Ze valt eenvoudig te gebruiken als instrument van de christelijke vorming.