Spiritualiteit


Een leven van gebed, gevoed door de Eucharistie


Om voluit de doopselgenade te beleven biedt “FIAT” enkele bakens aan onder de vorm van een kleine leefregel.

De overweging van het Woord, het gebed en de sacramenten helpen ons inderdaad om ons leven te laten omvormen door de Heer en om Hem beter te leren kennen. De noodzaak om tijd te geven aan de Heer omwille van Hemzelf hindert niet bij de vervulling van onze plicht van staat; integendeel, het helpt om ze beter te vervullen.

Deze geestelijke weg in de vorm van een kleine leefregel bestaat uit verschillende raadgevingen die geen andere zijn dan die van de Kerk en die eenieder volgens zijn eigen mogelijkheden en in zijn eigen situatie, ingaande op de uitnodiging van de Heer, in praktijk kan brengen.

Verbonden met Jezus en Marie in genegenheid met God de Vader


“De heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen…”(Lc 1,35).

De boodschap van de engel aan Maria beperkte zich inderdaad niet tot de geboorte van Jezus maar de grootheid ervan overstijgt alle eeuwen. Maria heeft dat zo goed begrepen dat zij heeft kunnen zingen: “En zie, van heden af prijst elk geslacht mij zalig”. (Lc 1,48).

Meer nog dan Sint Paulus en andere heiligen, kan Maria getuigen: “Ik leef niet meer, maar Christus leeft in mij”. Heel haar bemiddeling zal het mogelijk maken dat wij op onze beurt stap na stap omgevormd worden tot christenen.

Apostel zijn is het laten geboren worden of het doen groeien van Jezus Christus in onze broeders. Het is op een heel bijzondere wijze het werk van Maria voortzetten. De verbondenheid met haar dringt zich dus op als een wet.

Maria gaat onze inspanningen vooraf. Wanneer de verbondenheid met Maria in een ziel gevestigd is, dan geeft dit haar een diepere liefde voor de mensen, het geeft moed.

 

De levensadem van de Kerk: de heilige Geest


De Handelingen van de Apostelen vertellen ons hoe de heilige Geest zich openbaarde aan de eerste groep van honderd en twintig volgelingen op de dag van Pinksteren: een hevige wind deed het huis door elkaar schudden en ‘tongen van vuur’ verspreidden zich over elkeen.

Deze uitstorting van de Geest was de zichtbare geboorte van de Kerk. De apostelen die beefden van schrik – met Petrus op kop – werden omgevormd tot onverschrokken getuigen van Christus. Zij gingen met kracht en overtuiging verkondigen dat de gekruisigde Jezus verrezen is en dat Hij leeft. Dit ging gepaard met tekenen en wonderen… het martelaarschap inbegrepen.

De ‘uitstorting van de heilige Geest’ is geen feit uit een ver verleden. Door de kracht van de heilige Geest wordt het Pinkstergebeuren verder gezet in de Kerk.

 

De Kerk is meer dan een gebouw


Als gedoopten in de Vader, de Zoon en de heilige Geest zijn ook wij kinderen van dezelfde Vader en ledematen van de Kerk.

De Kerk waarvan Maria de ikoon en de moeder is, is het mystieke lichaam van Christus. “FIAT” wil haar beminnen en trouw dienen.

De spiritualiteit van “FIAT” is dus tegelijk trinitair, mariaal en ecclesiaal.

“FIAT” moet dus gesitueerd worden in de stroom van genade die Vaticanum II geweest is en nog steeds is. Het Concilie herinnert er ons inderdaad aan dat “de doop in water en de heilige Geest” een oproep tot heiligheid inhoudt, en wijst in het bijzonder op de rol van de leken in de zending van de Kerk, opdat de verkondiging van het evangelie de gezinnen en het hele sociale leven zou vernieuwen.

Zich inzetten voor de Evangelisatie


De christen wordt opgeroepen om midden in de wereld te getuigen van de drie-ene God, die Vader is, Zoon en heilige Geest en die ons oproept om met hem in een intieme relatie te treden, zoals ook Maria daartoe werd uitgenodigd bij de Aankondiging.

De spiritualiteit van de christen van het derde millennium zal tegelijk moeten getuigen van filiale godsverbondenheid en universele broederlijke liefde, onder impuls van de heilige Geest. Als gedoopte is de christen wezenlijk ook een apostel en verkondiger van de blijde boodschap, want hij kan de vreugde die hem bezielt niet verzwijgen, en evenmin de oproep vergeten van de Heer Jezus: “Ga en onderwijs alle volkeren”.

Het boek “Christenen voor morgen” (kardinaal Suenens – 1996) eindigt met een evangelisch engagement: het gaat hier om een geestelijke leidraad, die ons een houvast biedt om een leven te leiden dat “blijvende vruchten draagt.”