De geschiedenis van FIAT

FIAT is een vereniging die gegroeid is vanuit de Charismatische Vernieuwing in de Katholieke Kerk. Haar apostolaat stelt zich ter beschikking van de lokale bisschop of zijn afgevaardigde.

De vereniging houdt zich bezig met de promotie van het FIAT-gebed, de FIAT-rozenkrans en de bijhorende geschriften.

FIAT wil gelovigen aansporen om mee te werken aan de nieuwe evangelisatie. De vereniging doet dit vanuit het standpunt dat christenen elkaar moeten steunen als gemeenschap.

 

“Want waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn Naam, daar ben Ik in het midden van hen.”

Matteüs 18:20

 

 

Bovendien legt FIAT een bijzondere nadruk op Maria als ‘zij die eerst geloofd heeft’. Dit alles is gegroeid vanuit de geestelijke inspiratie van Veronica O’Brien en kardinaal Suenens, de grondleggers van de vereniging.

Overzicht van de geschiedenis

“FIAT” is gegroeid uit de ontmoeting tussen Monseigneur Suenens en Veronica O’Brien in 1947. Sinds 1940 had Veronica de zending om het Legioen van Maria te stichten in Frankrijk en in andere landen van Europa. Monseigneur Suenens, destijds hulpbisschop van Mechelen, nam in dat verband met haar contact op.

Geleidelijk aan heeft zich rond hen een kleine internationale en apostolische gemeenschap gevormd, die dezelfde geestelijke weg gegaan is. Deze groep, die een belangrijke rol gespeeld heeft binnen verschillende bestaande organisaties droeg reeds in zich de belofte van het Tweede Vaticaans Concilie.

Naar aanleiding van een retraite in Paray-le-Monial in 1981 voelde deze équipe zich geroepen om nog meer binnen te treden in het Fiat van Maria en om die manier haar eigen roeping in de Kerk te ontdekken. Op voorstel van Veronica gunde die groep zich een lange tijd om in gebed de wil van God te zoeken.

De “FIAT” -groep die in 1982 nog een informeel begin kende, kreeg in september 1984 door de FIAT-rozenkrans een missionair elan.

Op 16 juli 1987, op het feest van Onze-Lieve-Vrouw van de berg Karmel werd “FIAT” een Vereniging zonder winstoogmerk (vzw) en kreeg aldus een juridisch statuut.

De stichters

“FIAT” is gesticht door de Mechelse bisschop Leo Suenens en de Ierse kloosterlinge Veronica O’Brien. Al in de jaren veertig bleek dat ze een gezamenlijk enthousiasme voor de Charismatische Vernieuwing deelden. Deze beweging gelooft sterk dat de gaven van de Heilige Geest ook vandaag nog steeds actief zijn.

Veronica had op dat moment reeds het Legioen van Maria gesticht, een lekenbeweging met de focus op Maria als ‘zij die eerst geloofd heeft’.

Vaticanum II

De samenwerking met kardinaal Suenens, Vaticanum II en de Charismatische Vernieuwing droegen allen bij tot het informele begin van wat later FIAT zou worden. Alle drie stelden ze de actieve betrokkenheid van leken in de Kerk centraal, en dat paste natuurlijk ook bij het Legioen van Maria, een lekenbeweging.

Het was voor kardinaal Suenens een hele opdracht om al deze elementen te integreren in een apostolaat met aandacht voor de rol van Maria en voor de kerkelijke hiërarchie. De specifiek katholieke, sacramentele elementen waren immers in de beginnende Charismatisch Vernieuwing – die ontstaan is in een Protestantse context – nog minder sterk uitgediept. Om dit uit te klaren nodigde kardinaal Suenens de verantwoordelijken van de charismatische Vernieuwing uit naar Brussel. Hij wilde de Vernieuwing immers een plaats geven in het leven van de Kerk. Monseigneur Suenens onderlijnde dan ook de noodzaak van een stevig onderzoek en reflectie over de link tussen “natuur en genade”.

Sacramentele en theologische invloeden

Vanaf de jaren ’75-’80 zien we een groeiende invloed van de Emmanuelgemeenschap, gesticht door Pierre Goursat. Zo groeide er binnen de charismatische beweging ook meer aandacht voor de Eucharistische aanbidding, voor het sacrament van de verzoening en de theologische scholing.

In 1984 werd de FIAT-rozenkrans in het leven geroepen. Hierdoor kreeg de organisatie ook een missionair thema. Naar het einde van de jaren tachtig toe werd FIAT dan officieel een vzw.