De zending van FIAT

De FIAT-Vereniging is er zeer aan gehecht haar apostolaat in harmonie met het onderricht van de katholieke Kerk en haar herders te beleven. Door haar ‘initiatieven’ stelt de FIAT-Vereniging de christen voor deel te nemen aan de zending van de Kerk door zich in het parochiaal weefsel te integreren of door deel te nemen aan een ander kerkelijk dienstwerk.

Nederig en voor haar deel wil de FIAT-Vereniging antwoorden op het appèl van het 2de Vaticaans Concilie, een oproep gericht aan elke christen die door zijn doopsel een gezondene is. Men benadrukt daarin vooral de roeping “altijd en overal, in woord en daad, te getuigen van Christus en van de Liefde van zijn heilige Hart”.

Jezus Christus, die ons het Evangelie aanreikt, biedt ons een weg van bevrijding en geluk aan. Door ons doopsel hebben wij de zending ontvangen het Evangelie te delen met elke mens die de Voorzienigheid op onze weg plaatst. Voor de christen is het ervaren van de barmhartigheid van de Vader en daarvan nederig en moedig te getuigen, de zin van zijn leven.

Overtuigd dat wij door onze verbondenheid met Maria ook vertrouwelijker met Christus zullen kunnen omgaan, stelt de FIAT-Vereniging ‘een geloofsweg met Maria’ voor. Het FIAT-gebed en de FIAT-rozenkrans, en ook verschillende geschriften bieden ons een spirituele dynamiek aan.

TOGO in Viëtnam

Al 35 jaar heeft de FIAT-Vereniging kunnen genieten van het gebed en de financiële ondersteuning van de vrienden van FIAT; ook van de kerkelijke aanmoedigingen. Dit dubbel engagement nodigt ons uit het FIAT-apostolaat verder te zetten.

Tot vandaag hebben wij – uit meer dan 120 landen – vragen naar de FIAT-rozenkrans en/of FIAT-publicaties ontvangen. Het is ons een vreugde om in het hart van de Kerk te mogen werken. De FIAT groep – zoals Johannes Paulus II ons graag noemde – is hiervoor de Heer zeer dankbaar!

Paus Franciscus zegt: “Laat ons, in plaats van enkel een Kerk te zijn die verwelkomt en ontvangt met open deuren, veeleer een Kerk proberen te zijn die nieuwe wegen bewandelt, die in staat is zichzelf te overstijgen en de hand uit te steken naar degenen die haar niet kennen, of die weggegaan zijn of onverschillig geworden zijn. …

… We moeten overal het Evangelie verkondigen, de Blijde Boodschap van het Rijk Gods prediken en daarbij met onze verkondiging elke ziekte en wonde helen.”

 (“Streven”, cultureel maatschappelijk maandblad, november 2013)

TOGO Viëtnam