Hoe de FIAT-rozenkrans bidden?

We starten met een kruisteken en het FIAT-gebed:

In de naam van de Vader, en de Zoon

en de heilige Geest. Amen.

Heilige Geest,
help ons om in verbondenheid met Maria, de blijde geheimen, de geheimen van het licht,
de droevige en de glorievolle geheimen
van Jezus opnieuw te beleven.

Geef ons dat wij
bezield door ons doopsel,
gevoed door de eucharistie,
vernieuwd door de genade van Pinksteren,

In woord en daad, altijd en overal,
leven als trouwe getuigen van Christus
en van de Liefde van zijn heilig Hart. Amen

We nemen de tijd voor de gebedsintentie die we afsluiten met het Onze Vader :

Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, en breng ons niet in beproeving maar verlos ons van het kwade. Amen.

Daarna aanschouwen we de verschillende geheimen van het leven van Jezus. Bij elk geheim bidden we driemaal het ‘Weesgegroet’ en sluiten telkens af met:
“Vreugde en eer aan de Vader en de Zoon en

de heilige Geest. Amen ‘’.

Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen,
en gezegend is de vrucht  van uw lichaam, Jezus.

Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.

De blijde geheimen (blauwe parel)
– De geboorte van Maria
– De boodschap van de engel aan Maria
– De geboorte van Jezus
De geheimen van het licht (witte parel)
– Het doopsel van Jezus
– De bruiloft te Kana
– De instelling van de Eucharistie
De droevige geheimen (rode parel)
– De doodsangst van Jezus
– De kruisdraging
– De kruisiging van Jezus
De glorievolle geheimen (gele parel)
– De verrijzenis van Jezus
– Pinksteren
– De tenhemelopneming van Maria

Aan de laatste parel bidden wij  het slotgebed en

de toewijding aan Maria.

Heilige Jozef, behoeder van de heilige familie,
– bescherm ons.

Heilige Aartsengel Michaël,
– tegen de Machten van het Kwaad, verdedig ons.

Alle engelen en heiligen,
– bid voor ons.

Moeder Gods, leer ons
JA te zeggen aan de Heer,

elk moment van ons leven.
Moeder Gods, leer ons
DANK te zeggen aan de Heer,
elk moment van ons leven.