Geestelijke erfenis

Legioen van Maria

In deze bijdrage gaan we in op de kern van de geestelijke erfenis die de stichters ons nagelaten hebben en het belang van de zending die zij ons hebben toevertrouwd.

De spiritualiteit van het Legioen van Maria en de Charismatische vernieuwing vormen de achtergrond waartegen wij het FIAT-apostolaat moeten situeren.

De grondinspiratie van het Legioen van  Maria heeft de twee stichters van het FIAT-apostolaat bezield en heeft hen trouwens samengebracht. Dat is vooral duidelijk in het geval van Veronica O’Brien. Zij heeft trouwens Mgr. L.J. Suenens, hulpbisschop van Mechelen, uitgenodigd het apostolaat van het Legioen van Maria geestelijk te ondersteunen. Zij heeft Mgr. Suenens verzocht om de Theologie van het apostolaat te schrijven. Mgr. Suenens had als bisschopsleuze gekozen In Spiritu Sancto, en in de uitnodiging om zich achter de doelstellingen van het Legioen van Maria te scharen en dat boek te schrijven zag hij een uitnodiging van de heilige Geest.

 

Vaticanum II

Het 2de Vaticaans Concilie heeft ongetwijfeld de theologie van Kardinaal Suenens verdiept. De nadruk die gelegd werd op het volk van God, vooraleer er sprake was van de hiërarchie, kwam overeen met de inspiratie van het Legioen van Maria, dat een lekenbeweging is. De Kerk is in de eerste plaats de gemeenschap van het volk van God, dat deel heeft aan het goddelijk leven. Door het doopsel worden wij een nieuwe schepping en worden wij uitgenodigd om getuigen te zijn van Christus in de wereld, en in ons dagelijks leven.

 

Ook op andere domeinen is er overeenstemming tussen de inzichten van het Concilie en de grondinspiratie van FIAT. De charismata zijn geen uitzondering, die alleen maar hun plaats hadden in lang vervlogen tijden, bij het begin van de Kerk. Integendeel, het zijn ook vandaag nog machtige hulpmiddelen bij de evangelisatie. Het 2de Vaticaans Concilie heeft over Maria gesproken als over de “figuur” van de Kerk (Urbild der Kirche). Zij is de eerste gelovige, die door haar “fiat”de moeder geworden is van alle gelovigen. Vaticanum II heeft in de constitutie Lumen Gentium gekozen voor een mariologie die geen particuliere devotie is, maar heeft Maria gesitueerd in de kern van het geloof. Vaticanum II heeft Maria gezien als “degene die geloofd heeft” en is niet ingegaan op de suggestie om Maria te zien als de Middelares van alle genaden.

De verantwoordelijken van de charismatische Vernieuwing bij paus Johannes-Paulus II

 

De charismatische Vernieuwing heeft gestalte gekregen in de katholieke Kerk vanaf 1967. De stichters van FIAT (Kardinaal Suenens, Veronica O’Brien, Yvette Dubois) hebben in de

charismatische Vernieuwing een voedingsbodem gevonden voor de lofprijzing, de uitoefening van de charisma en van de gaven en vruchten van de heilige Geest. Kardinaal Suenens heeft zich ingespannen om in het kader van de charismatische spiritualiteit die aspecten een plaats te geven die minder uitgewerkt waren, zoals de rol van Maria en het statuut van de hiërarchie t.o.v. de oecumenische charismatische groepen.

 

Om die aspecten toe te lichten heeft Kardinaal Suenens de verantwoordelijken van de charismatische beweging uitgenodigd naar Brussel te komen, om van gedachten te wisselen over het statuut van de katholieken in de oecumenische charismatische groepen. Omdat de charismatische Vernieuwing aanvankelijk fel beïnvloed geworden is door de contacten van haar feitelijke leiders met de “Free Chruches”, die hun inspiratie vonden in de klassieke “Pentecostals” heeft Kardinaal Suenens zich ingespannen om de charismatische Vernieuwing te verankeren in het leven van de Kerk. Hij heeft ook gewezen op de noodzaak van een soliede exegese en op het belang van een fundamentele bezinning over de relatie tussen natuur en genade. Een weerslag van die bezorgdheid vinden we in de Documenten van Mechelen, die de neerslag zijn van die bezinning.

 

Paray-le-Monial (FR)

Sinds de jaren 1975-1980 is de invloed van de Emmanuel-gemeenschap, gesticht door Pierre Goursat, toegenomen. De Emmanuel-gemeenschap verbindt om zo te zeggen de charismatische beweging met de meer traditionele Franse spiritualiteit (devotie tot het heilig Hart van Jezus), in de lijn van Margareta-Maria Alacoque en van de Visitatie).

Paray-le-Monial is de plaats waar de charismatische beweging en de Emmanuel-gemeenschap elkaar ontmoet hebben, meer bepaald tijdens de jaarlijkse samenkomsten georganiseerd door de Emmanuel-gemeenschap van Parijs. Tijdens die bijeenkomsten wordt de nadruk gelegd op de aanbidding van het heilig Sacrament, het boetesacrament en de theologische vorming. De stichters van het FIAT-apostolaat voelden zich thuis in die ontmoeting van de traditionele Franse spiritualiteit met de charismatische beweging, en ze hebben de rol van Maria, in de lijn van de spiritualiteit van het Legioen van Maria en van de heilige Louis-Marie de Grignion de Montfort, nog meer in de verf gezet.

 

Tekst door: Prof. Em. Jan Van der Veken