Gebruikersvoorwaarden

I. Algemeen

Welkom op de website van de FIAT-Vereniging vzw. Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met onze gebruikersvoorwaarden. We gaan ervan uit dat onze gebruikers kennis hebben genomen van de voorwaarden en hiermee hebben ingestemd. Indien u niet akkoord gaat met deze gebruikersvoorwaarden, vragen we u vriendelijk deze website niet verder te bezoeken of te gebruiken.

II. Identificatie van de eigenaar van de website

Deze website wordt beheerd door FIAT-Vereniging vzw, een vereniging zonder winstoogmerk naar Belgisch recht. De Vereniging is ingeschreven in de kruispuntbank van ondernemingen onder het nummer BE0431.261.802 en heeft als maatschappelijke zetel: Frederik de Merodestraat 18 te 2800 Mechelen (België). De statuten van de Vereniging werden, conform de wetgeving, gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad en kunnen online geconsulteerd worden via onderstaande hyperlink: https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/toonondernemingps.html?ondernemingsnummer=431261802

Door het internationale karakter van de Vereniging kan er op verschillende wijze verwezen worden naar haar naam, nl.: FIAT-Vereniging, FIAT Association, Asociación FIAT en Association FIAT.

III. Contact, klachten of vragen

Indien u een vraag of een klacht hebt over deze website gelieve ons te contacteren:
– Per post:          FIAT-Vereniging vzw, P/A Diocesaan Pastoraal Centrum
Frederik de Merodestraat 18, 2800 Mechelen (België).

– Telefonisch:    +32 (0)15 298 466

– Per e-mail:       association.fiat@telenet.be

IV. Doel

Onze website wordt met zorg samengesteld en wil belangstellenden informeren over ontstaan, activiteiten, publicaties en initiatieven van de Vereniging.
De activiteiten van de FIAT-Vereniging vzw gebeuren in het kader van de katholieke Kerk.

V. Aansprakelijkheid

De FIAT-Vereniging vzw tracht een hoogwaardige website aan te reiken met bijzondere aandacht aan kwaliteit en accuraatheid van de ter beschikking gestelde gegevens. We kunnen echter niet garanderen dat de inhoud van de website op elk moment juist, actueel en volledig is of dat de website ononderbroken zal werken en/of vrij zal zijn van technische of andere fouten.

Binnen de rubriek ‘blogs’ worden regelmatig korte teksten gepubliceerd van verschillende auteurs. De FIAT-Vereniging vzw kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud ervan.

VI. Intellectuele eigendom en auteursrecht

Alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software of andere materialen op deze website en ook de bijhorende intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten en merkrechten, zijn eigendom van de FIAT-Vereniging vzw. Dit geldt ook voor de inhoud die met toestemming van bedrijven of organisaties is opgenomen.

De volledige website is auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de eigenaar mag de inhoud op geen enkele manier gebruikt, gekopieerd, opgeslagen, gereproduceerd, verkocht of meegedeeld worden.

Het is echter toegelaten om zonder toestemming en zonder enige financiële verplichting inhoud van de website te gebruiken voor eigen familiekring. Hetzelfde geldt voor het citeren van gedeelten van tekst en voor het gebruik binnen een pastorale context, telkens met correcte bronvermelding, waaronder de verwijzing naar de bronpagina’s.

Het staat de gebruikers vrij om op sociale media te verwijzen naar de inhoud van de website, in het bijzonder naar teksten uit blogs, maar met correcte bronvermelding. Het gebruik van bepaalde media (beelden, video- en audiobestanden, …) is toegestaan voor pastorale doeleinden, zonder enige financiële vergoeding.

VII. Bestellingen via de webshop

De FIAT-Vereniging vzw biedt de bezoekers van haar website de gelegenheid om de catalogus van publicaties en producten online te raadplegen. We beogen deze catalogus met de daarin vermelde prijzen en voorraden, zo actueel mogelijk te houden. Toch blijft het mogelijk dat door omstandigheden de gegevens op de website niet beantwoorden aan de reële prijzen of aan de werkelijke beschikbaarheid. De FIAT-Vereniging vzw is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de weergave van de prijzen van producten of in de weergave van voorraadgegevens.

De op de website weergegeven prijzen zijn exclusief verzendkosten en eventuele kortingen. De factuur die per e-mail wordt verzonden, vermeldt de definitieve verkoopprijs, inclusief verzendkosten en eventuele kortingen.

Conform de wetgeving aangaande de verkoop op afstand, beschikt de consument over een herroepingsrecht van 14 kalenderdagen, zonder hiervoor een reden op te geven en zonder extra kosten dan deze voorzien in het wetboek. In geval van herroeping moeten de producten echter in hun originele verpakking teruggezonden worden. Aan consumenten die wensen gebruik te maken van hun herroepingsrecht vragen we ons op voorhand te contacteren.

Alle producten blijven eigendom van de FIAT-Vereniging vzw t.e.m. ontvangst van het te betalen bedrag. Voor de verzending van onze producten maken we gebruik van externe bedrijven. Indien er bij de verzending en de levering fouten gemaakt worden die toewijsbaar zijn aan deze externe bedrijven kan de FIAT-Vereniging vzw geenszins aansprakelijk worden gesteld.

VIII. Privacy

Indien u ons op de website persoonsgegevens verstrekt, bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres, is onze privacyverklaring van toepassing. Het is altijd aangeraden de privacyverklaring te raadplegen vooraleer uw gegevens te verstrekken.

IX. Conflicten

Het Belgisch recht is van toepassing op deze gebruiksvoorwaarden en het gebruik van onze website. Alle eventuele geschillen die hiermee verband houden of hieruit voortvloeien worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechtbank in het bevoegde gerechtelijke arrondissement binnen het Koninkrijk België.