Het FIAT-gebed


Achtergrond


Het gaat over een geestelijke ervaring van Veronica O’Brien, in de nacht van 7 op 8 september, feest van Maria Geboorte, in 1984. Ziehier het relaas dat zij de dag nadien aan kardinaal Suenens gegeven heeft :

“Het was nacht, de vooravond van Maria Geboorte. Ik leed onder de gedachte dat dit feest van Maria, Moeder van alle moeders, niet zou worden gevierd in onze christelijke gezinnen, terwijl in heel de wereld moederdag hoe langer hoe populairder is geworden.

En ik zei in mijn gebed tot de Heer :
‘Jezus, morgen vieren we de verjaardag van uw Moeder. Alle kinderen van de wereld geven een geschenk aan hun mama voor haar verjaardag. U, Jezus, wat geeft u aan uw Moeder?’
En dadelijk, als in een inwendige spirituele flits, zag ik het ontwerp van een kleine rozenkrans en dacht ik volgende woorden van de Heer te horen :
‘Ziedaar mijn verjaardagsgeschenk dat ik mijn Moeder aanbied. Moge het haar helpen Mij te doen kennen tot aan de uiteinden der aarde. Verspreid het door de wereld heen’.”

Voorstelling


De plaats van de FIAT-rozenkrans in het leven van de Kerk

De FIAT-rozenkrans is ontstaan op het ogenblik dat Johannes Paulus II een vurige oproep richtte tot alle christenen en hen uitnodigde zich in te zetten voor de nieuwe evangelisatie.

Deze rozenkrans beantwoordt ook aan de uitnodiging van Paulus VI die in Marialis Cultus (1974, Nr. 4) een nieuw impuls wenste te geven aan de mariale vroomheid: “Het is de taak van de bisschoppenconferenties, de verantwoordelijken van plaatselijke gemeenschappen en de bestuurders van religieuze families, met wijsheid de vrome gebruiken en de oefeningen die geschikt zijn om de heilige Maagd Maria te vereren, te vernieuwen. En hen te steunen, die overeenkomstig hun oprechte vurigheid en ijver, nieuwe vormen van eredienst wensen in te voeren, om de belangen van hun gelovigen te behartigen.”

In die geest heeft kardinaal Danneels de FIAT-rozenkrans goedgekeurd en aanbevolen : “Moge deze kleine FIAT-rozenkrans zijn weg vinden in de gezinnen en hen helpen om even zoveel cenakels te worden van apostelen, die rondom de Maagd Maria verenigd zijn om de Geest van Pinksteren te ontvangen.”.

Het FIAT-gebed

Het FIAT-gebed leidt de rozenkrans in. Het brengt in onze overweging een band tot stand tussen de heilige Geest en Maria. Op schitterende wijze vat het alle elementen samen van het beschouwende en apostolische leven waartoe elke christen geroepen is.

Heilige Geest,

help ons om in verbondenheid met Maria,
de blijde geheimen, de geheimen van het licht,
de droevige en de glorievolle geheimen
van Jezus opnieuw te beleven.

Geef ons dat wij
bezield door ons Doopsel,
gevoed door de Eucharistie,
vernieuwd door de genade van Pinksteren,

In woord en daad,
altijd en overal,
leven als trouwe getuigen van Christus
en van de Liefde van zijn heilig Hart. Amen

De FIAT-medaille

De FIAT-medaille bevat een hele catechese in beeld.

Aan de ene zijde van de medaille is de heilige Geest afgebeeld onder de vorm van een duif die Maria overschaduwt op het ogenblik van het FIAT van de Aankondiging.

Maria is voorgesteld door een diamant, het prototype van de edelstenen. De lichtkrans die de diamant omgeeft roept de gaven en de vruchten op van de heilige Geest. Door samen met Maria te bidden tot de heilige Geest vragen wij dat Hij ons zou laten doordringen in het “geheim van Maria” waardoor wij meer in de diepte verbonden zijn met Jezus.

Aan de andere kant ziet men drie in elkaar gevlochten cirkels, die herinneren aan de drie personen van de Drie-eenheid: Pater, Filius, Spiritus. De drie open cirkels wijzen op de trinitaire oorsprong van het christelijke leven en van de zending van de Kerk. Het engagement in dienst van die zending kan verschillen van persoon tot persoon. Voor de ene zal het zijn: de promotie van de christelijke waarden op persoonlijk en familiaal vlak en op het vlak van de gemeenschap; voor een ander zal het de dienst van de armen zijn, waaraan men de volgelingen van Jezus kan herkennen; nog een ander zal het vuur van Pinksteren willen brengen “tot aan de uiteinden van de wereld”, door het getuigenis van het woord en van het leven.

Onder de cirkels die de Drie-eenheid voorstellen ziet men het kruis. Door zijn dood op het kruis heeft Jezus het kwaad, de zonde, de dood overwonnen. De letter M herinnert aan Maria onder het kruis. Dat wijst op de unieke deelname van Maria aan het mysterie van de verlossing. Daar rond zien wij 12 sterren die de twaalf apostelen voorstellen en die wijzen op de universaliteit van het heil.

Het woord FIAT staat in het centrum van de cirkels, en nodigt ons uit om ons te verenigen met het fiat van Maria door “ja” te zeggen op het plan dat God met ons heeft, waarbij eenieder zijn zending aanvaardt, rekening houdend met zijn eigen situatie in de wereld en de particuliere roepstem van de Heer.

De traditionele rozenkrans

Het FIAT-gebed is ook zeer geschikt als inleiding tot de traditionele rozenkrans. Al heeft de FIAT-rozenkrans zijn eigen genade, toch moet hij niet gezien worden als een concurrent van de traditionele rozenkrans met zijn vijftien tientjes.

De FIAT-Vereniging biedt trouwens ook de traditionele rozenkrans te koop aan, met in het midden de FIAT-medaille, en stelt voor het FIAT-gebed als inleiding te bidden.

Gebruiksaanwijzing


“Moge deze kleine FIAT-rozenkrans zijn weg vinden in de gezinnen en hen helpen om even zoveel cenakels te worden van apostelen, die rondom de Maagd Maria verenigd zijn om de Geest van Pinksteren te ontvangen”
Kardinaal Godfried Danneels

Kruisteken en openingsgebed


How to pray the FIAT rosary: Prayers of Introduction

1. Kruisteken

In de naam van de Vader, en de Zoon 
en de heilige Geest. Amen.

2. FIAT-gebed

Heilige Geest,
help ons om in verbondenheid met Maria,
de blijde geheimen, de geheimen van het licht
de droevige en de glorievolle geheimen
van Jezus opnieuw te beleven.

Geef ons dat wij
bezield door ons Doopsel,
gevoed door de Eucharistie,
vernieuwd door de genade van Pinksteren,

In woord en daad, altijd en overal,
leven als trouwe getuigen van Christus
en van de Liefde van zijn heilig Hart. Amen

Intenties

Wij bidden voor de Kerk …, de Wereld …,
onze eigen intenties …,

Onze Vader

Onze Vader
die in de hemelen zijt,
geheiligd zij uw Naam,
uw Rijk kome, uw wil geschiede,
op aarde, zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef onze schulden,
gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren.
En leidt ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het Kwade. Amen

De blijde geheimen


chapelet v2 n2

3. De Geboorte van Maria

De Kerk viert op 8 september de geboorte van Maria. Het is een feest van de Drie-eenheid, die het verbond voorbereidt dat in maria in hemel en aarde zal verbinden. Maria wordt geboren, onbevlekt, omdat zij op een dag de Verlosser van de wereld op aarde zal ontvangen. Het is een ochtendschemering die de dageraad aankondigt.

Drie maal: Wees gegroet
Gevolgd door: ‘Vreugde en eer aan de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.’

ico 1

4. De Boodschap van de Engel

De Kerk viert het feest van de aankondiging op 25 maart. In naam van de hele mensheid sprak Maria het ‘JA’-woord uit: het ‘JA’-woord aan Gods plan voor de verlossing van de wereld.  Moge Maria ons leren onze eigen roeping te ontvangen als een oproep van God.

Drie maal: Wees gegroet
Gevolgd door: ‘Vreugde en eer aan de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.’

ico 2

5. De Geboorte van Jezus

De engelen kondigden Jezus’ geboorte aan als een geweldige vreugde voor hemel en aarde. De Zoon van God, ontvangen in Maria en geboren in de kracht van de heilige Geest, leidt in de Kerstnacht de verlossing van de mensheid in. Wij aanbidden Hem, met Maria en Jozef, met de herders en de wijzen.

Drie maal: Wees gegroet
Gevolgd door: ‘Vreugde en eer aan de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.’

ico 3

De geheimen van het Licht


chapelet v2 n3

6. Het Doopsel van Jezus

De doop in de Jordaan is in de eerste plaats een geheim van het licht; Christus de Onschuldige die de zondelast voor onze redding op zich naam, daalt af in het water. De hemelen openen zich wijd en de stem van de Vader maakt Hem bekend als zijn beminde Zoon, terwijl de heilige Geest over Hem neerdaalt.

Drie maal: Wees gegroet
Gevolgd door: ‘Vreugde en eer aan de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.’

ico 4

7. De Bruiloft te Kana

Een ander geheim van het licht is het eerste van de wonderen dat plaatsvindt in Kana als door de tussenkomst van Maria, Christus water in wijn verandert en het hart van de leerlingen opent voor het geloof.

Drie maal: Wees gegroet
Gevolgd door: ‘Vreugde en eer aan de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.’

ico 5

8. De Instelling van de Eucharistie

De instelling van de eucharistie is het geheim waarbij Christus zijn lichaam en bloed aanbiedt als voedsel onder de tekenen van brood en wijn, getuigenis aflegt van zijn liefde voor de mensen ‘tot het uiterste toe’ en voor wiens heil Hij zichzelf zal aanbieden als offer.

Drie maal: Wees gegroet
Gevolgd door: ‘Vreugde en eer aan de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.’

ico 6

De droevige geheimen


chapelet v2 n4

9. De Doodsangst van Jezus

In de Hof van Olijven zegt Jezus FIAT aan de liefdevolle wil van de Vader: ‘niet mijn wil, maar uw wil geschiede’ (Lc. 22,42). Moge in elk menselijk lijden, onder welke vorm dan ook, ons FIAT zich vervoegen bij dat van Jezus, en er tevens zijn kracht putten.

Drie maal: Wees gegroet
Gevolgd door: ‘Vreugde en eer aan de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.’

10. De Kruisdraging

Het Kruis is zwaar en Jezus aanvaardt de hulp van Simon van Cyrene: een uitnodiging om met mededogen en solidariteit het kruis van onze medemensen te helpen dragen. Ook een uitnodiging om het gebaar van Veronica, waarbij zij Jezus’ gelaat afdroogde, na te doen. En een uitnodiging om onze betekenisvolle kruiswegen in ere te herstellen.

Drie maal: Wees gegroet
Gevolgd door: ‘Vreugde en eer aan de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.’

ico 8

11. De Kruisiging van Jezus

Jezus’ dood is een overwinning op de dood, op de zonde, op de Machten van het kwaad. Mogen wij hieruit verstaan dat de graankorrel eerst moet sterven in de aarde alvorens rijke vruchten voort te brengen, en dat de ‘dageraad om middernacht begint’. En dat voor de christenen, sterven gelijk is aan tot Leven geboren worden.

Drie maal: Wees gegroet
Gevolgd door: ‘Vreugde en eer aan de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.’

ico 9

De glorievolle geheimen


chapelet v2 n5

12. De verrijzenis van Jezus

De verrijzenis is de kern van het christelijke geloof en de oorzaak van onze vreugde. Uit vernedering komt glorie, uit duisternis komt licht, uit dood komt leven. De verrijzenis is voor Maria de beloning voor haar geloof en voor ons allemaal een lichtstraal van hoop in het leven.

Drie maal: Wees gegroet
Gevolgd door: ‘Vreugde en eer aan de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.’

13. De Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen

Met Pinksteren herdenken we het moment waarop Jezus de belofte vervult die Hij aan zijn leerlingen deed bij zijn Hemelvaart. De Heilige Geest geeft de apostelen meer dan enkel hoop en inspiratie. Ze ontvangen ook wonderlijke gaven.

Drie maal: Wees gegroet
Gevolgd door: ‘Vreugde en eer aan de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.’

14. De tenhemelopneming van Maria

Maria werd in de hemel opgenomen met lichaam en ziel. Dit dogma benadrukt de lichamelijkheid van ons geloof. Ons lichaam is net zo zeer een deel van wie wij zijn als onze ziel. In de Heilige Maagd is de zuiverheid van lichaam en ziel verenigd en vereeuwigd.

Drie maal: Wees gegroet
Gevolgd door: ‘Vreugde en eer aan de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.’

Slotgebed en slotlied


chapelet v2 n6

Slotgebeden en slotlied (15)
Heilige Jozef, Behoeder van de heilige Familie,
bescherm ons.
Heilige Aartsengel Michaël,
tegen de Machten van het Kwaad,
verdedig ons.
Alle engelen en heiligen,
bid voor ons.

Moeder Gods, leer ons JA te zeggen aan de Heer,
Moeder Gods, elk moment van ons leven.
Moeder Gods, leer ons DANK te zeggen aan de Heer,
Moeder Gods, elk moment van ons leven.

Het FIAT-gebed


afbeelding FIAT GEBED