Gebruiksaanwijzing


“Moge deze kleine FIAT-rozenkrans zijn weg vinden in de gezinnen en hen helpen om even zoveel cenakels te worden van apostelen, die rondom de Maagd Maria verenigd zijn om de Geest van Pinksteren te ontvangen” Kardinaal Godfried Danneels


Kruisteken en openingsgebed


How to pray the FIAT rosary: Prayers of Introduction

1. Kruisteken

In de naam van de Vader, en de Zoon 
en de heilige Geest. Amen.

2. FIAT-gebed

Heilige Geest,
help ons om in verbondenheid met Maria,
de blijde geheimen, de geheimen van het licht
de droevige en de glorievolle geheimen
van Jezus opnieuw te beleven.

Geef ons dat wij
bezield door ons Doopsel,
gevoed door de Eucharistie,
vernieuwd door de genade van Pinksteren,

In woord en daad, altijd en overal,
leven als trouwe getuigen van Christus
en van de Liefde van zijn heilig Hart. Amen

Intenties

Wij bidden voor de Kerk …, de Wereld …,
onze eigen intenties …,

Onze Vader

Onze Vader
die in de hemelen zijt,
geheiligd zij uw Naam,
uw Rijk kome, uw wil geschiede,
op aarde, zoals in de hemel.
Geef ons heden ons dagelijks brood
en vergeef onze schulden,
gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren.
En leidt ons niet in bekoring,
maar verlos ons van het Kwade. Amen

De blijde geheimen


chapelet v2 n2

3. De Geboorte van Maria

De Kerk viert op 8 september de geboorte van Maria. Het is een feest van de Drie-eenheid, die het verbond voorbereidt dat in maria in hemel en aarde zal verbinden. Maria wordt geboren, onbevlekt, omdat zij op een dag de Verlosser van de wereld op aarde zal ontvangen. Het is een ochtendschemering die de dageraad aankondigt.

Drie maal: Wees gegroet
Gevolgd door: ‘Vreugde en eer aan de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.’

ico 1

4. De Boodschap van de Engel

De Kerk viert het feest van de aankondiging op 25 maart. In naam van de hele mensheid sprak Maria het ‘JA’-woord uit: het ‘JA’-woord aan Gods plan voor de verlossing van de wereld.  Moge Maria ons leren onze eigen roeping te ontvangen als een oproep van God.

Drie maal: Wees gegroet
Gevolgd door: ‘Vreugde en eer aan de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.’

ico 2

5. De Geboorte van Jezus

De engelen kondigden Jezus’ geboorte aan als een geweldige vreugde voor hemel en aarde. De Zoon van God, ontvangen in Maria en geboren in de kracht van de heilige Geest, leidt in de Kerstnacht de verlossing van de mensheid in. Wij aanbidden Hem, met Maria en Jozef, met de herders en de wijzen.

Drie maal: Wees gegroet
Gevolgd door: ‘Vreugde en eer aan de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.’

ico 3

De geheimen van het Licht


chapelet v2 n3

6. Het Doopsel van Jezus

De doop in de Jordaan is in de eerste plaats een geheim van het licht; Christus de Onschuldige die de zondelast voor onze redding op zich naam, daalt af in het water. De hemelen openen zich wijd en de stem van de Vader maakt Hem bekend als zijn beminde Zoon, terwijl de heilige Geest over Hem neerdaalt.

Drie maal: Wees gegroet
Gevolgd door: ‘Vreugde en eer aan de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.’

ico 4

7. De Bruiloft te Kana

Een ander geheim van het licht is het eerste van de wonderen dat plaatsvindt in Kana als door de tussenkomst van Maria, Christus water in wijn verandert en het hart van de leerlingen opent voor het geloof.

Drie maal: Wees gegroet
Gevolgd door: ‘Vreugde en eer aan de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.’

ico 5

8. De Instelling van de Eucharistie

De instelling van de eucharistie is het geheim waarbij Christus zijn lichaam en bloed aanbiedt als voedsel onder de tekenen van brood en wijn, getuigenis aflegt van zijn liefde voor de mensen ‘tot het uiterste toe’ en voor wiens heil Hij zichzelf zal aanbieden als offer.

Drie maal: Wees gegroet
Gevolgd door: ‘Vreugde en eer aan de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.’

ico 6

De droevige geheimen


chapelet v2 n4

9. De Doodsangst van Jezus

In de Hof van Olijven zegt Jezus FIAT aan de liefdevolle wil van de Vader: ‘niet mijn wil, maar uw wil geschiede’ (Lc. 22,42). Moge in elk menselijk lijden, onder welke vorm dan ook, ons FIAT zich vervoegen bij dat van Jezus, en er tevens zijn kracht putten.

Drie maal: Wees gegroet
Gevolgd door: ‘Vreugde en eer aan de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.’

10. De Kruisdraging

Het Kruis is zwaar en Jezus aanvaardt de hulp van Simon van Cyrene: een uitnodiging om met mededogen en solidariteit het kruis van onze medemensen te helpen dragen. Ook een uitnodiging om het gebaar van Veronica, waarbij zij Jezus’ gelaat afdroogde, na te doen. En een uitnodiging om onze betekenisvolle kruiswegen in ere te herstellen.

Drie maal: Wees gegroet
Gevolgd door: ‘Vreugde en eer aan de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.’

ico 8

11. De Kruisiging van Jezus

Jezus’ dood is een overwinning op de dood, op de zonde, op de Machten van het kwaad. Mogen wij hieruit verstaan dat de graankorrel eerst moet sterven in de aarde alvorens rijke vruchten voort te brengen, en dat de ‘dageraad om middernacht begint’. En dat voor de christenen, sterven gelijk is aan tot Leven geboren worden.

Drie maal: Wees gegroet
Gevolgd door: ‘Vreugde en eer aan de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.’

ico 9

De glorievolle geheimen


chapelet v2 n5

12. De verrijzenis van Jezus

De verrijzenis is de kern van het christelijke geloof en de oorzaak van onze vreugde. Uit vernedering komt glorie, uit duisternis komt licht, uit dood komt leven. De verrijzenis is voor Maria de beloning voor haar geloof en voor ons allemaal een lichtstraal van hoop in het leven.

Drie maal: Wees gegroet
Gevolgd door: ‘Vreugde en eer aan de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.’

13. De Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen

Met Pinksteren herdenken we het moment waarop Jezus de belofte vervult die Hij aan zijn leerlingen deed bij zijn Hemelvaart. De Heilige Geest geeft de apostelen meer dan enkel hoop en inspiratie. Ze ontvangen ook wonderlijke gaven.

Drie maal: Wees gegroet
Gevolgd door: ‘Vreugde en eer aan de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.’

14. De tenhemelopneming van Maria

Maria werd in de hemel opgenomen met lichaam en ziel. Dit dogma benadrukt de lichamelijkheid van ons geloof. Ons lichaam is net zo zeer een deel van wie wij zijn als onze ziel. In de Heilige Maagd is de zuiverheid van lichaam en ziel verenigd en vereeuwigd.

Drie maal: Wees gegroet
Gevolgd door: ‘Vreugde en eer aan de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.’

Slotgebed en slotlied


chapelet v2 n6

Slotgebeden en slotlied (15)
Heilige Jozef, Behoeder van de heilige Familie,
bescherm ons.
Heilige Aartsengel Michaël,
tegen de Machten van het Kwaad,
verdedig ons.
Alle engelen en heiligen,
bid voor ons.

Moeder Gods, leer ons JA te zeggen aan de Heer,
Moeder Gods, elk moment van ons leven.
Moeder Gods, leer ons DANK te zeggen aan de Heer,
Moeder Gods, elk moment van ons leven.