Gedoopt en gezonden“Zoals de Vader mijn gezonden heeft, zo zend Ik u”, zegt Jezus aan zijn leerlingen, waartoe wij krachtens ons doopsel behoren (Joh. 20,21). Elke gedoopte is een ‘missionaire leerling’ (Paus Franciscus, Evangelii gaudium, nr. 120).

“Ik zend u… op missie,” zegt Jezus aan ieder van ons. Oktober is de missiemaand. Ieder jaar, biedt de missiemaand ons de gelegenheid om stil te staan bij onze missie, bij onze zending, die wezenlijk bij ons doopsel hoort. Elke gedoopte is een zending, ongeacht zijn specifieke roeping, zijn leeftijd, zijn gezondheidstoestand. “Ieder van ons is een zending,” schrijft paus Franciscus in zijn boodschap voor deze missiemaand. ‘Gedoopt en gezonden’ is trouwens het motto van deze ‘buitengewone’ missiemaand. ‘Buitengewoon’, omdat de Kerk dit jaar de honderdste verjaardag viert van de publicatie van het eerste pauselijke schrijven waarin het belang van de missie onderstreept werd.

 

1.    Getuigen van Gods vaderlijke liefde voor ieder mens

Maar waarin bestaat onze zending? Wat ieder van ons door zijn doopsel geworden is, namelijk een kind van God, daartoe is elke mens geroepen. God houdt van elke mens en verlangt dat elke mens Hem in alle vrijheid als vader erkent.  Zo zal hij het ware geluk vinden, het geluk dat hij een kind van God is! Denk aan de parabel van de verloren zoon of van de barmhartige vader (cf. Lc 15,11-32). Getuigen van Gods vaderlijke liefde voor elke mens, dit is onze missie, onze zending, dit is ook de zending van Jezus én van de Kerk.

Deze zending vervullen is niet makkelijk in onze wereld. In zijn boodschap klaagt paus Franciscus “het oprukkende secularisme” aan, dat hij omschrijft als de “weigering van (de erkenning van) Gods vaderschap dat werkzaam is in de geschiedenis”, een weigering die “elke echte broederschap” tussen mensen en volken onmogelijk maakt. “Zonder de God van Jezus Christus wordt ieder verschil (tussen mensen) ervaren als een helse bedreiging,” schrijft de paus.

 

2.    Maria als moeder

Sinds ons doopsel zijn wij kinderen van God, Hij is onze Vader. Tegelijk zijn wij kinderen van de Kerk, zij is onze moeder. Wij werden door God als zijn kinderen aangenomen en tegelijk werden wij opgenomen in de schoot van de Kerk.

Paus Franciscus heeft het graag over ‘onze moeder, de heilige Kerk’. Dit is een mooi en sprekend beeld, een beeld dat ons vanzelf doet denken aan Maria, die wij aanspreken met moeder. De heilige Kerk is juist onze moeder, omdat zij het moederschap van Maria voortzet. Inderdaad, in de orde van de genade hebben wij slechts één moeder: Maria!

“Aan Maria, onze moeder,” schrijft de paus in zijn boodschap, “vertrouwen wij de zending van de Kerk toe. Eén met haar Zoon sinds zijn menswording, heeft zij zich helemaal vereenzelvigd met de zending van Jezus, deze zending is de hare geworden aan de voet van het Kruis: als moeder van de Kerk, in de Geest en in geloof, werkt zij mee aan het voortbrengen van nieuwe zonen en dochters van God.” Daarmee verwijst de paus naar het geestelijk moederschap van Maria. Gegrepen door Gods liefde, die mens geworden is in Jezus, bekeren mensen zich “in de Geest en in geloof”, zij laten zich dopen, waardoor zij kinderen van God worden. Welnu, Maria werkt mee aan dit ‘proces’ door haar moederlijke nabijheid, die wij kunnen ervaren.

 

3.    In Ea

Bij ons doopsel werden wij op sacramentele wijze opgenomen in de schoot van de Kerk, maar ook op mystieke wijze in de schoot van Maria. Daar ontvangen wij de heilige Geest, die ons steeds herinnert aan onze zending: zoals Jezus getuigen van Gods vaderlijke liefde voor elke mens.

Wijlen koning Boudewijn had de gewoonte om de brieven die hij zijn vertrouwelingen schreef te eindigen met de korte Latijnse formule: in Ea, dat wil zeggen: in haar, in Maria’s schoot. Eén met Maria, ontvankelijk voor de heilige Geest, wou hij zoals Jezus getuigen van Gods vaderlijke liefde voor elke mens. Laten wij het voorbeeld van deze heilige koning volgen!

Oktober is ook de rozenkransmaand. Ieder van ons houdt van Maria en drukt deze liefde uit, in het bijzonder door het bidden van de FIAT-rozenkrans. Moge het dagelijks bidden van deze ‘missie-rozenkrans’ ons doen groeien in liefde voor de Vader en voor elke mens: de Vader die Maria uitverkoren heeft om Jezus’ moeder te worden, de Vader die wil dat elke mens zijn liefde ontdekt en beantwoordt!

 

P. Frederic Testaert,
Abt van de Norbertijnen van Postel

 

IN WOORD EN DAAD
Het FIAT-gebed en de FIAT-rozenkrans

“Regelmatig met Maria de mysteries van het leven van Jezus overwegen, vormt ons geleidelijk om tot geloofsverkondigers.
De FIAT-rozenkrans is dan ook een eenvoudig maar krachtig middel tot evangelisatie van de gezinnen, de parochies en groepen van christenen”
– Prof. Em. Jan Van der Veken

 

Boekje (A6, 20 p.) + FIAT-rozenkrans

Ontdek dit boekje in onze webwinkel!