Gebed voor de wereld van morgenVader,

de wereld van morgen boezemt ons schrik in.

Wij hebben het geloof in onszelf verloren.

Wij geloven niet meer in de eindeloze

vooruitgang als waarborg voor ons geluk.

Wij geloven niet meer in het heil van

de mensheid door de wetenschap.

Wij geloven niet meer dat de mens

het einddoel is van de mens,

en ook niet dat de dood

het laatste woord is over het leven.

En we weten ook dat indien morgen

één of andere kerncentrale,

zoals die van Tchernobyl, zou ontploffen,

uit nalatigheid of met opzet,

dit een apocalyptische catastrofe zou betekenen

die niemand zou overleven,

zodat er niemand zou zijn

om de doden te begraven

en zich rekenschap te geven van wat er gebeurt.

Vader,

als ik mijn blik richt op de Kerk

die van uw Zoon

de belofte van eeuwig leven ontvangen heeft,

dan geef ik er mij rekenschap van

dat wij armzalige christenen zijn,

zo arm en zo weinig christen!

Van alle kanten hoor ik de dringende oproep

van onze herders voor een nieuwe

en tweede evangelisatie,

om van ons authentieke christenen te maken,

die zich rekenschap geven van wat van hen

als gedoopten verwacht wordt.

Help ons de vurigheid

van de eerste christenen weer te vinden,

de kracht van de eerste evangelisatie,
die begonnen is op de Pinkstermorgen,

in het Cenakel van Jeruzalem,

waar uw leerlingen samen met Maria

in gebed verenigd,

wachtten op de vervulling van uw belofte, Vader.

Geef ons de genade hernieuwd

te worden ‘in Geest en vuur’.

Leer ons tot de wereld spreken

met tongen van vuur,

zodat er een einde komt aan het tijdvak

van de bange en stomme christenen,

die twisten over de problemen van vandaag

zoals destijds de leerlingen

op weg van Jeruzalem naar Emmaüs,

en die niet weten dat de Meester

verrezen en levend is.

Vader,

help ons uw heilige Geest

met open armen te ontvangen;

leer ons op Hem wachten,

zoals Maria op het ogenblik van de

Aankondiging

en ook op het uur van Pinksteren

– de geboortedag van de Kerk – .

Leer aan de komende generaties

dat Jezus Christus, uw Zoon,

met ons blijft als Heiland van de wereld,

voor alle komende eeuwen.

Help ons luid en krachtig te verkondigen

dat Hij ‘de Weg, de Waarheid en het Leven’ is.

De Weg, dat wil zeggen:

de weg die naar het einddoel leidt.

De Waarheid, dat wil zeggen:

de lichtende wolk

die de reizigers leidt gedurende de nacht.

Het Leven, dat wil zeggen:

een diepe vrede en sereniteit,

en een onvergankelijke vreugde

die niets van wat geschapen is kan vernietigen.

Geef dat uw leerlingen

er de pas zouden inhouden,

om gevolg te geven aan de opdracht

die de Meester hen gegeven heeft,

om te leven in gemeenschap met de Vader,

de Zoon en de heilige Geest.

Mogen zij samen optrekken met hun Heer,

en een weerschijn ontvangen van zijn licht,

opdat de schaduw van hun gelaat

zou verdreven zijn.

En moge de wereld dan herkennen

dat Jezus Christus leeft in de zijnen,

nu en voor altijd.

 

Bron: L.J. Kard. Suenens, Christenen voor morgen, FIAT, Ertvelde, 1999.

Christenen voor morgen
L.J. Kardinaal Suenens

Christenen voor morgen is een ontroerend postuum boek van Kardinaal Suenens dat hij heeft voorbereid met het oog op het 3de millennium. Hij beschouwde het als zijn ‘geestelijk testament’, waarin hij zich richt tot elke christen die de genade van zijn doopsel wil laten openbloeien in het leven van elke dag.
Dit boek dat de Kardinaal ons aanreikt bestaat uit drie delen :
– Christen, leerling van Jezus
– Christen, bezield door de Heilige Geest
– Christen, kind van de Vader

Paperback, 195 blz.
10,00 EUR – webshop