Blog

Veranderingen in de Kerk
Veranderingen in de Kerk
 • Geplaatst op:  zondag, mei 31, 2020

Hoe kijken we vandaag naar de Kerk? Het is sterker dan onszelf: we zien vooral wat er niet meer is. Of we zoeken wat 'nog' bestaat en proberen dat zo lang en zo goed mogelijk in stand te houden. Doen we daarmee recht aan de zending van de Kerk? Misschien moeten we de vraag durven omkeren. Wat wil God ons zeggen door de veranderingen die wij meemaken in Kerk en samenleving? Welke nieuwe kansen legt Hij open, niet bij de buren maar juist bij ons? Waartoe daagt Hij ons vandaag uit, als wij zijn leerlingen willen zijn?

Lees meer


Olie die de motor doet draaien
 • Geplaatst op:  vrijdag, mei 22, 2020

Je kan geen krant openslaan of je treft artikels en beschouwingen aan over té hoge werkdruk en de vele burn-outs. Gegarandeerd krijg je er ook een reeks tips bij hoe je daar best mee omgaat of hoe je ze kan voorkomen of bestrijden. Ook binnen de pastorale context ligt deze bedreiging voortdurend op de loer. Werken in de pastoraal is in de huidige tijd geen simpele opdracht. Hooggespannen verwachtingen en complexe taken vragen een grote draagkracht, flexibiliteit, integriteit en diepgang van de pastor. Een jonge pastoor verwoordde het letterlijk als volgt: “Soms heb ik het gevoel dat ik superman moet zijn, ik moet in alles goed zijn.” De belangrijke vraag hierbij is: hoe blijft een pastor staande binnen die veelheid aan uitdagingen en verwachtingen? Waar wordt zijn/haar draagkracht gevoed? Wie zorgt voor de pastor? Hoog tijd om even te kijken hoe het staat met de zelfzorg van de pastor.

Lees meer


Evangelisatie
Evangelisatie… voor een betere wereld!!!
 • Geplaatst op:  vrijdag, mei 15, 2020

De situatie van de godsdienst en het christendom in onze samenleving is eigenlijk fundamenteel verschillend geworden. De Kerk heeft in de loop van haar geschiedenis andere periodes van grote uitdagingen en crisissen gekend. Maar, deze uitdaging is nieuw: de confrontatie met niet alleen een andere religieuze traditie, maar met een cultuur die zegt dat de godsdienst tot het privaat leven van de burgers behoort en niet tot het maatschappelijk leven, of het maatschappelijk debat. Dat betekent uiteraard een enorme uitdaging voor de Kerk. Het is immers de zin zelf van haar zending die in vraag wordt gesteld.

Lees meer


verwondering
Verwondering
 • Geplaatst op:  vrijdag, mei 8, 2020

‘Uw wonderdaden zal ik altijd verkondigen,’ zingen de psalmen. Hoe komt het dan dat niet zoveel mensen Gods daden zien en zich erover verwonderen? Er lopen zoveel ‘goede’ mensen rond op de planeet, die niets merken van die wonderdaden Gods. Of nauwelijks. En zeker niet genoeg om ervoor te danken of om ze aan anderen te verkondigen. Hoe komt het dat christenen ze wel zien en er niet over kunnen zwijgen?

Lees meer


Bezinning bij het Weesgegroet
 • Geplaatst op:  vrijdag, mei 1, 2020

Woorden, eenvoudig, eeuwenlange toevlucht voor mensen in nood en pijn, in vreugde en geluk. Goudmijn van wijsheid en troost, vindplaats van beschutting en weg naar God in geloof dat uitmondt in een lofzang, in hoop die reikhalst naar Gods zegening, in liefde die sterker is dan de dood. Zij toont ons die weg, zo oud en zo nieuw. Zij heet Maria. Wij groeten haar.

Lees meer


Leren liefhebben
Leren liefhebben
 • Geplaatst op:  vrijdag, april 24, 2020

Wij zijn hier op aarde om te leren liefhebben in de school van Jezus. Leren liefhebben is heel simpel: het gaat om leren gratis geven en leren gratis ontvangen. En toch valt dit simpele iets ons vreselijk moeilijk, wij die door de zonde ingewikkeld geworden zijn.

Lees meer


Zachtmoedigheid
Zachtmoedigheid
 • Geplaatst op:  vrijdag, april 17, 2020

Mensen willen geweld altijd weer doen keren met nieuw geweld. Pas dan komt alles weer in balans, zo denken ze. Dan komt er weer evenwicht en vrede. Alles kan weer opnieuw beginnen. Inderdaad: de wedstrijd begint opnieuw. Die van nieuw geweld. Want geweld brengt nooit tot rust: het provoceert tot meer.

Lees meer


U in ons midden
U in ons midden
 • Geplaatst op:  vrijdag, april 10, 2020

Heer, Gij ziet hoe wij ontsteld zijn, vragend aan elkaar: Zijn de dingen die gemeld zijn werkelijk waar? Wat houdt ons de nacht verborgen? Wat is U geschied? Toen wij zochten in de morgen, vonden wij niet Deed begoocheling ons menen: De aarde heeft gebeefd En een engel, ons verschenen, zegt dat U leeft? Deed herinnering de vrouwen horen met het oor, Wat hun ogen wilden schouwen: U gaat ons voor? Heer, ’t is ons zo vreemd te moede. Kom nu tot ons in. Keer het alles nu ten goede. Toon ons de zin!

Lees meer


Lijden van Christus
Dank Heer dat u niet gevlucht bent voor het lijden
 • Geplaatst op:  vrijdag, april 3, 2020

Heer, laat het nooit aan ons gebeuren dat wij U verraden, dat wij U verloochenen… Vergeef ons nu al elk onverhoeds moment waarop wij U vergeten. Maar hebt U ons ook niet getoond toen U Jeruzalem binnenreed op een ezel, toen U het brood brak met uw vrienden en tranen schreide in Getsemane, dat U één bent met hen die klein en nederig zijn, met hen die gebroken worden en tranen van onmacht huilen? Geef ons dan de moed en een mateloze liefde om ook deze mensen niet te verraden of te verloochenen voor dertig zilverlingen…

Lees meer


Bid in de geest
Bid in de Geest
 • Geplaatst op:  vrijdag, maart 27, 2020

‘Wij weten niet eens hoe wij behoren te bidden’ (Rom 8,26). Deze kernachtige uitspraak van Paulus is niet bedoeld om ons te ontmoedigen. Zij wil alleen van meet af aan onze aandacht vestigen op een concrete ervaring waarmee iedereen die zich aan gebed wil wijden, vroeg of laat geconfronteerd zal worden: hoe groot ook zijn honger is naar gebed, hij is er niet toe in staat. De meest edelmoedige pogingen, de meest geraffineerde methodes schieten vrij vlug te kort. Dat wij uit onszelf van bidden zo weinig weten is op de eerste plaats te wijten aan het feit dat gebed, in de diepste betekenis van het woord, geen mensenwerk is. Ook al blijft het waar dat wij van bidden zo weinig weet hebben, toch is het niet minder zeker dat het gebed in elke gelovige reeds lang gegeven is. Alvorens wij het kunnen vermoeden, lang voor wij onze eerste pogingen tot bewust bidden zullen wagen, is het gebed reeds diep in ons bezig. Wij zijn op voorhand aan het bidden, onbewust en ongeweten.

Lees meer


Het mysterie van het lijden
Het mysterie van het lijden
 • Geplaatst op:  vrijdag, maart 20, 2020

Niemand ontsnapt aan het lijden. Het vergezelt ons bij elke stap, van de wieg tot aan het graf, zoals een schaduw ons volgt op onze weg. Wij hebben het moeilijk om te begrijpen wat wij wel ‘het mysterie van het lijden’ moeten noemen. Wij zouden wel willen leven in een wereld waarin alleen maar de zon schijnt, zonder schaduw. Als het van ons afhing, dan zouden we een jaar hebben met twee seizoenen: de lente en de zomer, zonder de winter. En toch, bevat dit zogenaamde ‘dode seizoen’ niet de kiemen van het leven?

Lees meer


Authentiek leven - Stephen Joseph
Authentiek(er) leven…
 • Geplaatst op:  vrijdag, maart 13, 2020

Authenticiteit: jezelf zijn en daar ook naar leven. De Amerikaanse psycholoog Stephen Joseph geeft tips en stelt ook drie voorwaarden. In de wieg een pasgeboren baby. Een pril toonbeeld van een authentieke mens, meent Stephen Joseph. Een baby doet zich niet anders voor dan hij is en je weet (en hoort) meteen hoe hij zich voelt. Het kind heeft er geen woorden voor, maar zijn gezicht, lichaam en bewegingen drukken authentiek zijn gevoelens uit. Dat verandert na gemiddeld anderhalf jaar, als zijn zelfbewustzijn ontwaakt. Hij begint zichzelf te herkennen in een spiegel - een vorm van zelfbewustzijn die bijvoorbeeld een hond nooit bereikt, die herkent zichzelf niet. Terzelfder tijd begint de peuter een arsenaal aan te leggen van gedragspatronen, manieren om met de wereld om te gaan en - hé! - zijn zin te krijgen. Het authentieke kind raakt ondergesneeuwd. In zijn boek Authenticiteit stelt Stephen Joseph dat authentieke mensen in hoge mate voldoen aan drie voorwaarden.

Lees meer


geluk
Geluk!?
 • Geplaatst op:  vrijdag, maart 6, 2020

Vele jaren geleden, toen onze zoon nog een klein ventje was, nam ik hem op een dag mee naar de winkel. Toen we bijna terug thuis waren, zag hij vanuit de auto de lege parkeerplaats waar doorgaans onze wagen staat. Verschrikt riep hij uit: „Oh nee, papa, onze auto is weg.” Hij was vergeten dat hij er op dat moment zelf in zat. Grappig, maar het overkomt ons allemaal wel eens. Mogelijk zocht u ook al een keer naar uw bril die domweg op uw neus stond, of naar sleutels die u bij nader inzien al in de hand had. We zoeken de dingen soms op de verkeerde plaats, omdat we vanuit een verkeerd perspectief kijken. We zoeken in de verte wat nabij is. Daaraan moet ik wel eens denken wanneer mensen ongelukkig zijn. Ze zoeken het geluk op plekken waar het niet te vinden is, terwijl ze het vaak gewoon op zak hebben.

Lees meer


Het Onze Vader, uitgelicht
Een overweging bij het Onze Vader…
 • Geplaatst op:  vrijdag, februari 28, 2020

Mensen zochten, zoeken woorden: ruimer, sterker, groter dan die het hart hen ingeeft; woorden om te spreken met de Onzichtbare, de Ongekende, de verre en toch nabije God. Hij zond zijn Zoon, de Welbeminde, die woorden vond omdat Hij leefde met en voor diegenen die Hij liefhad ten einde toe, die was zoals zij, één van hen, die sprak zoals zij en wist wat zij zo nodig hadden. Hij leerde hen te bidden met deze woorden die nu ook de onze zijn.

Lees meer


Christen in vraag gesteld
De Christen in vraag gesteld
 • Geplaatst op:  vrijdag, februari 21, 2020

Vroeger werd het geloof binnen de christelijke gemeenschap gedragen door de familie, de onmiddellijke omgeving en door de christelijke waarden die door elkeen erkend werden als referentie, zeker op het vlak van het recht. Nu wordt het christelijk erfgoed niet meer automatisch overgeleverd; men is geen christen meer omdat zijn ouders christenen waren. Jongeren willen nu zelf de waarden van het leven bepalen en verwerpen, of zijn sterk geneigd, de waarden die ze ontvingen vanuit familiale, sociale of kerkelijke traditie, te verwerpen. Dit is een uitdaging voor ons.

Lees meer


Schipbreukelingen
Verwelkom schipbreukelingen door ze van onmenselijkheid te redden
 • Geplaatst op:  vrijdag, februari 14, 2020

In z'n catechese tijdens de eerste algemene audiëntie van het nieuwe jaar sprak paus Franciscus over de schipbreuk van Paulus en het gastvrije Malta. Geliefde broeders en zusters, goedendag! Het boek van de Handelingen van de Apostelen vertelt in het laatste deel dat het Evangelie zijn reis niet alleen over land maar ook over zee voortzet. Het gebeurt op een schip dat Paulus als gevangene voert van Caesarea naar Rome (cf. Hnd 27,1-28,16), het hart van het keizerrijk. Zo gaat het woord van de verrezen Heer in vervulling: jullie zullen mijn getuigen zijn (…) tot het uiteinde van de aarde (Hnd 1,8). Leest het boek van de Handelingen van de Apostelen en jullie zullen zien hoe het Evangelie door de kracht van de Heilige Geest alle mensen bereikt en universeel wordt. Neem het. Lees het. Storm De zeereis gebeurt vanaf het begin in moeilijke omstandigheden. Het wordt een gevaarlijke onderneming. Paulus raadt aan de reis niet voort te zetten, maar de centurio schenkt hem geen vertrouwen en rekent op de stuurman en op de reder. De reis gaat voort. Maar er steekt een zodanig felle wind op dat de bemanning de controle verliest en het schip op drift laat gaan.

Lees meer


De Christen in de wereld, niet van de wereld
 • Geplaatst op:  vrijdag, februari 7, 2020

Elke christen moet leven vanuit een dubbele roeping: als kind van God moet hij Hem beminnen, Hem dienen en Hem doen beminnen, als kind van de mensen moet hij ingaan op alle eisen gesteld door authentieke solidariteit met de medemens. Wij moeten tegelijkertijd het eerste en het tweede gebod beleven, maar zonder de orde ervan om te keren. Wij moeten blijk geven van een dubbele loyauteit: een loyauteit zowel tegenover God als tegenover de mensen. Heel wat pastorale literatuur wees zonder ophouden op onze plicht aanwezig te zijn in de wereld. Maar omwille van een zekere 'eenzijdigheid', is nu een rechtzetting nodig, in de richting van evenwicht en complementariteit. Wanneer een ware stelling jaren lang herhaald wordt, dan kan ze vals klinken ten gevolge van haar eenzijdigheid. Elke tijd legt eigen accenten, als reactie tegen de leemtes en tekortkomingen van de vorige periode.

Lees meer


Wachtende hond
Wees waakzaam
 • Geplaatst op:  vrijdag, januari 31, 2020

ʺWees waakzaam!ʺ Deze oproep vind je vaak in de Bijbel. Je kunt hem opvatten als een waarschuwing voor onverschilligheid en gemakzucht. Vergeet in het drukke alledaagse leven God niet! Maak tijd vrij voor je relatie met Hem. Vergeet niet je naaste die je nodig heeft. Mis niet de kans om te leven met diepgang en betekenis. ʺSlaap lekker!ʺ Deze oproep vind je niet direct in de Bijbel. Maar achter sommige bijbelse verhalen en uitspraken kun je hem wel ontdekken. Niet alleen de waakzaamheid, ook de slaap kan een uiting van diep geloof zijn. Denk bijvoorbeeld aan Jezus die tijdens een storm in alle rust in een boot ligt te slapen. Hij vertrouwt op Zijn Vader en voelt zich geborgen in zijn hand.

Lees meerZoeken Onze selectie van de maand

Blijf op de hoogte en schrijf u in!


Uw naam en emailadres worden opgeslagen in MailChuimp zodat wij u verder op de hoogte kunnen houden van onze activiteiten en initiatieven. U heeft recht op inzage, aanpassing en schrapping van deze bewaarde gegevens.
Top