• Ja zeggen aan God?

  Ja zeggen aan God?

Uit onze blog

Dank Heer dat u niet gevlucht bent voor het lijden
 • Geplaatst op:  vrijdag, april 3, 2020


Heer, laat het nooit aan ons gebeuren dat wij U verraden, dat wij U verloochenen… Vergeef ons nu al elk onverhoeds moment waarop wij U vergeten. Maar hebt U ons ook niet getoond toen U Jeruzalem binnenreed op een ezel, toen U het brood brak met uw vrienden en tranen schreide in Getsemane, dat U één bent met hen die klein en nederig zijn, met hen die gebroken worden en tranen van onmacht huilen? Geef ons dan de moed en een mateloze liefde om ook deze mensen niet te verraden of te verloochenen voor dertig zilverlingen…

Lees verder
Bid in de Geest
 • Geplaatst op:  vrijdag, maart 27, 2020


‘Wij weten niet eens hoe wij behoren te bidden’ (Rom 8,26). Deze kernachtige uitspraak van Paulus is niet bedoeld om ons te ontmoedigen. Zij wil alleen van meet af aan onze aandacht vestigen op een concrete ervaring waarmee iedereen die zich aan gebed wil wijden, vroeg of laat geconfronteerd zal worden: hoe groot ook zijn honger is naar gebed, hij is er niet toe in staat. De meest edelmoedige pogingen, de meest geraffineerde methodes schieten vrij vlug te kort.

Dat wij uit onszelf van bidden zo weinig weten is op de eerste plaats te wijten aan het feit dat gebed, in de diepste betekenis van het woord, geen mensenwerk is.
Ook al blijft het waar dat wij van bidden zo weinig weet hebben, toch is het niet minder zeker dat het gebed in elke gelovige reeds lang gegeven is. Alvorens wij het kunnen vermoeden, lang voor wij onze eerste pogingen tot bewust bidden zullen wagen, is het gebed reeds diep in ons bezig. Wij zijn op voorhand aan het bidden, onbewust en ongeweten.

Lees verder

Evangelie van vandaag   07/04/2020

In die tijd toen Jezus met de leerlingen aan tafel aanlag werd Hij ontroerd en verklaar­de: 'Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: een van u zal mij overleveren.' De leerlingen keken elkaar aan, in het onzekere wie Hij bedoelde. Een van de leerlingen, degene die door Jezus bemind werd, lag dicht tegen Jezus aan. Simon Petrus gaf hem een teken en vroeg hem: 'Wie bedoelt Hij?' Toen leunde deze tegen Jezus' borst en zei tot Hem: 'Heer, wie is het?' Jezus antwoordde: 'Hij is het aan wie Ik het stuk brood zal geven dat Ik ga indopen.' Na het stuk brood te hebben ingedoopt, reikte Hij het toe aan Judas Iskariot. En toen hij dit had aangenomen, voer de satan in hem. Jezus zei hem: 'Wat gij te doen hebt, doe dat spoedig.' Maar niemand van de aanliggenden begreep waarom Hij dit tot hem zei. Omdat Judas de beurs hield, meenden sommigen dat Jezus hem opdroeg: 'Koop wat wij voor het feest nodig hebben ', of dat hij iets aan de armen moest geven. Toen hij het stuk brood had aangenomen, ging hij terstond weg. Het was nacht. Na diens vertrek zeide Jezus: 'Nu is de Mensenzoon verheerlijkt en God is verheerlijkt in Hem. Als God in Hem verheerlijkt is, zal God ook Hem in zichzelf verheerlijken, ja, Hij zal Hem spoedig verheerlijken. Kindertjes, nog maar kort zal Ik bij u zijn. Gij zult Mij zoeken, en zoals Ik tot de Joden gezegd heb: Waar Ik heenga, kunt gij niet komen, zo zeg Ik het thans tot u. Simon Petrus zei Hem: 'Heer, waar gaat Gij naar toe?' Jezus gaf hem ten ant­woord: 'Waar Ik heenga, kunt gij Mij nu niet volgen, later wel.' Petrus vroeg Hem: 'Heer, waarom kan ik U niet terstond volgen? Mijn leven zal ik voor U geven.' Jezus antwoordde: Uw leven zult gij voor Mij geven? Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Nog eer de haan kraait, zult ge Mij driemaal verloochend hebben.'

Jn 13-21-33 , 36-39

“Voor God is er geen verleden en geen toekomst, voor God is alles tegenwoordige tijd”
(Miguel de Cervantes, 1547-1616)"Ook vandaag nog wordt Jezus geboren uit Maria en de heilige Geest"

Kardinaal Suenens • Zr. Camilla, Gemeenschap Onze Lieve Vrouw van Walsingham (UK)

  “We ontdekten de FIAT-rozenkrans niet lang na de stichting van onze gemeenschap, toegewijd aan Onze Lieve Vrouw van Walsingham. De FIAT-rozenkrans sprak ons aan omdat ze zo goed aansluit bij het charisma van onze gemeenschap, gefundeerd op het ‘Fiat’ van Maria bij de Aankondiging. We bidden haar dagelijks in onze gemeenschap en hopen deze spiritualiteit doorheen Engeland te verspreiden”

  Lees verder
  Christoffel Waelkens Hoogleraar sterrenkunde aan de KU Leuven

  Christoffel Waelkens, Hoogleraar sterrenkunde aan de KU Leuven

  Vanaf het begin heb ik de intuïtie meegekregen dat het christendom geen aaneenschakeling van kleine verhaaltjes is, maar dat het om één groot verhaal gaat. (…)

  Lees verder


  Paus Franciscus, Rome, 3 Juli 2015

  “Met de woorden van kardinaal Suenens wens ik de identiteit van de vernieuwing te beschrijven[…] hij omschrijft ze als een ‘stroom van genade’ […] Het is Veronica O’Brien die de Kardinaal vroeg naar de Verenigde Staten te gaan om met zijn eigen ogen de werken van de Geest te zien.”

  Lees verder


 • Prof. Em. Jan Van der Veken, België

  “De FIAT-rozenkrans is een uitgelezen kans om, onder inspiratie van de heilige Geest, met Maria, binnen te treden in de mysteries van Jezus’ leven.”  Marie-Geneviève, Foyer de Charité, Togo

  “Sinds de oprichting van de Jeunes de Lumière in 1999 hebben de jongeren de gewoonte om iedere eerste zondag van de maand samen de kleine rozenkrans te bidden. Ze hadden het plezier deze zelf te maken en te verdelen.”

  Lees verder


  Rombaut Nana Ndana, Kinshasa

  “Gedragen door de spiritualiteit van FIAT vormen we een sterke gemeenschap in Kinshasa. We houden ons onder andere bezig met de zorg voor gevangenen, ongeneeslijk zieken en aids-patiënten.”

  Lees verder


 • Kevin O’Connell, VS

  “Enkele maanden voor een familiedrama heb ik de FIAT-rozenkrans leren kennen. Maar wat is de FIAT-spiritualiteit? Zonder aarzelen durf ik zeggen: zich openstellen voor de Heilige Geest!”

  Lees verder


  Zuster Marie-Colette, Ursuline, Frankrijk

  “Door de bijdragen van de FIAT-vereniging heb ik het dynamisme van de spiritualiteit van de heilige Louis-Marie Grignion de Monfort opnieuw mogen beleven.”

  Lees verder


  Kardinaal Godfried Danneels, België

  “Dat deze kleine FIAT-rozenkrans haar weg mag vinden naar de families en cenakelgroepen om, verenigd met de maagd Maria, de Geest van Pinksteren te ontvangen.”

  Lees verder
 • Patricia Adriaens

  Patricia Adriaens

  Gedelegeerd bestuurder bij Fribona. Voorzitter dienstencentrum Gid(t)s. Lid van de Raad van Bestuur Streekfonds West-Vlaanderen, lid van ETION en De Hanze.

  Lees verder


  Fragment uit het boek "Koning Boudewijn, het getuigenis van een leven", België

  “Leer mij, Heer, te zijn wat Gij wilt voor wie ik zal ontmoeten: een getuige van uw Liefde voor de mensen.”  Roger en Cecile Matthys-Ryckaert , België

  “Het dagelijks bidden van de FIAT-rozenkrans heeft onze relatie zuurstof gegeven en heeft ons geholpen een gave te zijn voor God en voor elkaar.” • Pater Frederic Testaert, Abt van de Abdij van Postel, België

  “Altijd “Ja” zeggen aan God, met Maria en zoals Maria, ook in de kleine dingen. Dat is wat belangrijk is in het leven. Dat is wat waar ik aan denk bij de spiritualiteit van FIAT.”

  Lees verder
  Marc Eneman

  Marc Eneman Psychiater, hoofdarts UPC Sint-Kamillus Bierbeek

  [Rond geloof en gelovig zijn] heb ik veel en lang getwijfeld en nog altijd vraag ik me of het allemaal waar is en geen begoocheling is. (…)

  Lees verder
Top